top of page
Style
Omega Karate                     
Kempo Chuan Fa
Judo
Danzan Ryu Jujitsu
Shoto Kan Karate
Aikido
Rocate Martial Arts
Tae Kwon Do
Kenpo
Kajukenpo
Kyokushinkai
Kotaka Shito Ryu
Modern Escrima
Shaolin Gung Fu
KKCMA
Sinko-Set Escrima
Taijiquan Gung Fu
H2H Combat Training System
 
Found Fathers
Grand Master Donny B Omega
Bruce Juchnik
Jigoro Kano O-Sensei
Professor Henry Seishiro Okazaki
Gichin Funakoshi O-Sensei
Morihei Uyeshiba O-Sensei
Senior Grand Master Roger B Callejo
General Choi
Professor Ed Parker
Professor Emperado
Masutatsu Oyama O-Sensei
Chuzo Kotaka O-Sensei
Remy Presas
Bodidharma (Original 18 Postures)
Professor Michael M Foley
Professor Michael M Foley
Professor Michael M Foley
Professor Michael M Foley
bottom of page